Vyhledávání

Kontakt

 

STRUČNÁ HISTORIE ÚSTAVU    

Požadavky na vybudování elektrotechnického a elektronického průmyslu po druhé světové válce vedly v letech 1947 až 1952 ke vzniku vlastní výzkumné a vývojové základny. Z první vývojové organizace "Ústřední vývoj TESLA", založené v roce 1947, vznikl v roce 1950 výzkumně-vývojový závod TESLA Elektronik, jehož ředitelem byl jmenován Jiří Rada. V roce 1951 došlo přejmenování podniku  na TESLA Elektronik A. S. Popova - viz FOTOGALERIE, vývojový diagram.

Reorganizací národního podniku TESLA Elektronik A. S. Popova vznikl dne 1.1.1952, mimo jiné i Výzkumný ústav pro sdělovací techniku A. S. Popova, který sídlil v Praze Strašnice, Třebohostická ulice v objektu bývalé Sixky. Tyto prostory záhy již nevyhovovaly, řada pracovišť byla roztroušena po Praze, a tak, v době působení Jiřího Rady na předsednictvu vlády ve Vládním výboru, vznikl záměr postavit nový objekt, který se mu v roce 1952 podařilo prosadit do státního plánu. Současně s areálem VÚST byla v Praze 4 zahájena i stavba Ústavu pro výzkum uhelných ložisek (UPUL). Ještě před dokončením výstavby obou ústavů byl UPUL přemístěn do Ostravy, a jeho rozestavěný objekt se podařilo začlenit jako součást areálu VÚST. Slavnostní ceremoniál otevření nového areálu VÚST se konal v roce 1958.

V tomtéž roce byl do ústavu začleněn tehdejší Výzkumný ústav pro elektrotechnickou fyziku a v roce 1965 i Výzkumný ústav pro elektroakustiku. Tím se Výzkumný ústav pro sdělovací techniku A. S. Popova stal největší výzkumně vývojovou organizací v bývalém Československu a to nejen v oblasti elektrotechnického a elektronického průmyslu, počet pracovníků se pohyboval mezi 1500 až 1800. Jeho posláním bylo provádět aplikovaný výzkum a ověřovací výrobu v oblasti bezdrátových sdělovacích systémů, polovodičových prvků a materiálů, pasivních radioelektronických součástek i akustických měničů. V roce 1965 přestal být ústav rozpočtovou organizací a stal se samostatnou hospodářskou organizaci.

V srpnu 1968 došlo spontánně k odporu proti okupaci Československa. Po obsazení sdělovacích prostředků okupanty zajistil VÚST mimo jiné i náhradní vysílání televize, podílel se na přenosu informací do improvizovaných rozhlasových vysílačů, rušil komunikační sítě okupantů a další. Tato činnost vedla po "normalizaci" v roce 1971 k odvolání a propuštění ředitele Jiřího Rady a pod taktovkou nového ředitele Ing. Zdeňka Kaňky k reorganizaci ústavu se všemi tehdy používanými důsledky. Této kapitole věnujeme samostatný příspěvek, viz též FOTOGALERII.

Od ledna 1980 byl ústav rezortním výzkumným ústavem tehdejšího Federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu pod novým názvem TESLA Výzkumný ústav pro sdělovací techniku A. S. Popova. V roce 1986 došlo k založení pobočky ústavu v Košicích a od července 1988 se ústav stal samostatným státním podnikem. Politické událostí v listopadu 1989 vedly v ústavu k založení Občanského fóra, jehož aktivity mezi zaměstnanci vyústily odvoláním ředitele Ing. R. Šorma, CSc., a  řízením podniku byl pověřen RNDr. Jiří Červený, CSc. - bylo zrušeno 12 útvarů, kádrový, civilní obrana, zvláštní útvar a další. Jejich nezbytné činnosti byly převedeny do jiných útvarů. Pobočka v Košicích byla převedena do podniku VSŽ, s.p. Košice.

V roce 1991 došlo ke změně organizačního uspořádání podniku. Vzniká 9 samostatných divizí, které jsou v obchodním rejstříku zapsány jako odštěpné závody. V jejich čele byli ředitelé, kteří tvořili poradní orgán vedení ústavu. Postupně se ruší technické útvary, jejichž činnosti převzaly soukromé firmy. Poslední útvary ústavu se privatizují v roce 1994, a organizační struktura podniku se minimalizuje. Souběžně probíhal proces vytváření vědeckotechnického parku INCEL, který měl zajistit vhodné podmínky pro začínající soukromé firmy, jejich rozvoj a vzájemnou spolupráci.

Privatizace jednotlivých útvarů i pracovních kolektivů byla „procházka růžovou zahradou“ proti privatizací TESLA VÚST jako celku. Vlastní privatizační projekt navrhoval transformaci TESLA VÚST na Technologický park INCEL PRAHA (Inovační centrum elektroniky), který by využil stávající vědecké, odborné a další kapacity. Další projekt předložila firma Software 602 a MČ Praha 4. Po čtyřletém jednání, doplňování, obměňování a změnách projektů, se ukázalo, že jakékoliv argumenty jsou nepodstatné, a že o budoucím majiteli areálu rozhodne veřejná soutěž. V soutěži zvítězila nejvyšší nabídka firmy BesNet s.r.o., která 31.3. 1998 převzala veškerý majetek ústavu.

Po tomto aktu figuroval VÚST už jen v zápisu obchodního rejstříku a ředitel ing. Milan Duchek, vypořádával některé nehmotné záležitosti, které BesNet nepřevzal. Nicméně trvalo téměř deset roků než bylo usnesením Městského soudu v Praze rozhodnuto o zrušení TESLA VÚST a nařízena jeho likvidace. Usnesení nabylo právní moci 12.12.2007 a k ukončení činnosti a k výmazu z obchodního rejstříku došlo 28.8.2008.

Posloupnost ředitelů:                                                                                                                                                                              1.1.1950 - 30.11.1952 Jiří Rada, 1.12.1952 - 31.10.1953 František Húbner, 1.11.1953 - 28.2.1971 Jiří Rada, 1.3.1971 - 31.8.1981 Ing. Zdeněk Kaňka, 1.9.1981 - 31.1.1990 Ing. Rudolf Šorm CSc., 1.2.1990 - 30.4.1990 RNDr. Jiří Červený CSc. 1.5.1990 - 14.10.1990  Ing. Jiří Cetkovský, 15.10.1990 - 31.12.1994 Ing. Václav Neumajer, 1.1.1995 - 28.8.2008 Ing. Milan Duchek.